fredag 10 augusti 2012

Att vara kommunist på 2010-talet

Jag anser att alla människor ska kunna påverka beslut som rör dem. Jag tycker att alla ska ha likvärdiga möjligheter att påverka vardagen, våra barns förutsättningar och vårt arbetsliv oberoende av vår inkomst och vår eventuella konsumtion. Alla ska vara inbjudna att demkratiskt delta i beslut om hur arbetet vi deltar i ska gå till; vad vi ska producera och hur överskottet av vår produktion ska användas.

Med de senaste årens finanskris har vi sett hur stater om och om igen fattar beslut om att rädda kapitalet på medborgarnas bekostnad. Detta har fått mig att inse att Marx hade rätt när det gäller staten: det är ofrånkomligt att stater blir till verktyg för att säkra de besuttnas privilegier på andras bekostnad. Jag ser alltså inte att stater är kompatibla med att alla medborgare har likvärdig medbestämmaderätt.

De två ovanstående åsikterna gör mig, hur man än vrider och vänder på det, till kommunist. Samtidigt har jag fått intrycket av att marknader, ibland eller till och med ofta, är det bästa sättet att selektera fram de mest åtråvärda och mest effektivt producerade produkterna. Jag vill alltså att företag som demokratiskt styrs av arbetare och andra som påverkas av företaget (s.k. stakeholders) ska konkurrera med sina produkter på marknader. Därför kallar jag mig marknadskommunist, eller demokratisk kommunist för att undvika sammanblandningar med tidigare former av kommunism. Vill man helt och hållet undvika termen kommunism kan man retirera till ”radikaldemokrat" eller Marxist.

FAQ 


1. Vad tycker du om Nordkorea/Sovjet/DDR?
a) Jag vill ha det som i Nordkorea/Sovjet/DDR lika lite som att en kristen vill ha det som under inkvisitionen, en kapitalist vill ha slavhandel eller en neoliberal vill ha det som under Pinochet.
b) I ett demokratiskt system kommer folk rimligtvis inte rösta för försämringar – om de inte framstår som det bästa av flera dåliga alternativ. Vi får verkligen hoppas att det inte går så långt att Nordkorea/Sovjet/DDR framstår som det bättre alternativ till kapitalismen! En demokratisk kommunism kan bara uppstå när majoriteten tror att deras levnadsvillkor förbättras om de får vara med och bestämma om sin egen produktion. 

2. Hur kan du kalla dig kommunist efter alla de brott som begåtts i kommunismens namn? Vilket namn som getts förtrycket är inte intressant, frågan är vad som orsakade brotten och hur det kan undvikas i framtiden. Om inte tidigare, så i och med Stanford Prison experiment vet vi att makt utan ansvarsutkrävning är en riskfaktor för övergrepp, helt oberoende av ideologi. De övergrepp som begicks i så kallade kommunistiska regimer (stater) och som fortfarande begås över världen idag är snarare en konsekvens av brist på mänskliga fri och rättigheter och demokratiskt ansvarsutkrävande än av ideologisk ondska. Att kräva ett samhälle där demokratiskt ansvarsutkrävande och mänskliga fri och rättigheter appliceras också inom näringslivet är att ha tagit lärdomen av historien ett steg längre. Frågan är snarare; hur kan någon vara emot demokrati efter alla de brott som begåtts av antidemokratiska regimer, när demokratiskt medbestämmande är den bästa garanti vi har mot att folk i maktposition förtrycker de underordnade. 

3. Kommunism har aldrig fungerat någonstans, varför prova igen? Demokrati fungerar. Demokrati i kombination med respekt för mänskliga fri och rättigheter har visat sig vara det bästa sättet att fördela makt inom ett samhälle för att undvika förtryck. Allt mer ojämn resursfördelning innebär tilltagande ekonomiskt förtryck, när makt koncentreras hos en elit vi inte kan avkräva ansvar. Modern demokratisk kommunism innebär att vi använder de mekanismer som vi känner till fungerar och applicerar dem på den del av samhället som är odemokratisk och fungerar allt sämre, dvs ekonomin (näringslivet). 

4. Innebär demokratisk kommunism att folket/staten äger allt (Varför ingen äganderätt för individer?)?
a) Eftersom kommunister har som ambition att avskaffa staten anser vi alltså inte att staten ska äga någonting.
b) Ägande i sig är inte intressant. Frågan är om någon i egenskap av ägare utövar makt över andra människor och därmed berövar dem kontroll över omständigheter som påverkar dem. Att människors ska kunna välja och sedan påverka sina levnadsomständigheter är viktigare än att den lilla andelen av befolkningen som äger det mesta ska kunna göra vad de vill. Så, privat ägande är alltså helt i sin ordning så länge det inte används för att kontrollera eller begränsa andra människor. 

5. Är det inte enklare att kalla sig socialist eftersom kommunism är så stigmatiserat? Socialister och socialdemokrater anser att vi ska ha en stat staten som styrs av folket, men jag tror alltså det är en naiv förhoppning i långa loppet Jag ser inget självändamål med staten, jag tycker snarare att vi ska demokrati så nära som möjligt de människor som berörs av besluten. 

6. Om du vill avskaffa staten är du väl anarkist? Nej, jag anser att alla ska underkasta sig legitima demokratiska beslut. 

7. Vad förhindrar att minoriteten förtrycks av majoriteten? (Vad kommer ni att göra med de som inte accepterar de demokratiska besluten?) Ett antal grundläggande mänskliga fri och rättigheter samt ett oberoende rättsväsende. Demokratiska beslut ska kunna prövas i konstitutionsdomstolar. 

8. Vill kontemporära kommunister att klasserna ska avskaffas? Det beror på vad man menar med ”klasserna”. Inom forskningen brukar man använda uttrycket socioekonomisk status. Denna status definieras oftast av utbildning och inkomst och ibland av yrkesposition, föräldrarnas utbildning och bostadsförhållanden. Folk känner väl till sin egen socioekonomiska status. Den ekonomiska hierarkin mellan individer med olika status vill jag avskaffa. Jag accepterar att det finns skillnader i social status mellan och inom olika grupper, så länge så alla har samma demokratiska makt att påverka beslut som rör dem. (Blir de sociala skillnaderna inom en grupp problematiska kan man hoppas att de grupperna dräneras från botten.)

9. Ska produktionsresultaten kan fördelas till alla efter behov? Svår fråga. Dels för att det är en fråga för demokratiska beslut och dels för att folks grundläggande behov måste vara tillgodosedda (bla för att de ska ha förutsättning att delta i demokratiska beslut). Jag vill ha en rejält tilltagen medborgarlön som ökar successivt med att produktiviteten ökar. Då höjs reservationslönerna vilket bibehåller pressen för ytterligare produktivitetesökningar (produktetsökningar som därmed kommer de som inte får jobb på grund av dessa till godo). Limes alltings helautomatisering (dvs ”ingen” arbetar), då innebär det att allt överskott från produktionen utgår i medborgarlön. 

10. Kommer man få bilda fackföreningar i demokratisk kommunism? Naturligtvis. Sammanslutningar för att demokratiskt bevaka gemensamma intressen är en förutsättning för demokrati; alla kan inte själva sätta sig in i alla frågor. Om flera oberoende demokratiska sammanslutningar påverkar i samhällsviktiga beslut skapas ett demokratiöverskott; även om inte alla organisationer alltid fungerar optimalt kompenseras det av andra demokratiska organisationer som gör det. Detta skapar en redundans som gör systemet stabilt, även om enskilda enheter slås ut. 

11. Vill du alla ska vara lika? Nej. 

12. Vill du att alla ska ha samma lön? Nej, det är inget självändamål. Vilken lön som betalas åt vem är upp till dem som producerat lönen (medarbetarna) och stakeholders att bestämma. Det är alltså helt i sin ordning att, tex på företag där de anställda motsätter sig idéen med demokratisk kommunism, betala ut huvuddelen av överskottet till ägaren eller ledaren. Poängen är att alla beslut demokratiskt ska kunna omprövas. 

13. Varför skulle man som företagare någonsin vilja anställa någon, eftersom man då i samma sekund tappar äganderätten till sitt företag? Jag ser inget mål i sig att företag bör växa om de gör samma uppgifter lika effektivs som större företag – då kan man liga gärna ha flera små. Varför ska 2 personer göra ett arbete som lika gärna kan göras av en person? Däremot finns det ofta synergieffekter är specialiserade individer samarbetar, jämfört med en Jack of All Trades. I en marknadsekonomi kommer då företag som är byggda av individer som samarbetar att innebära hård konkurrens för ensamma företagare. Alternativet till att späda ut kontrollen av verksamheten genom att ta in nya medarbetare är att snabbt börja använda ny arbetsbesparande teknik. Viljan att behålla kontrollen över verksamheten, dvs hålla antalet inblandade så litet som möjligt, och vilja till att minska sin egen arbetstid är två oberoende faktorer som kommer att driva teknikutveckling. 

14. Hur ser den filosofiska/moraliska analysen ut som ger rätt att ta vad någon annan har skapat? Jag är kommunist just på grund av att jag inte tycker att kapitalister har rätt att ta det mervärde andra skapat. 

15. Hur ska marknadsekonomin fungera utan banker, lån, räntor, kapital, människor som vill investera i andras företag? Banker, lån, räntor och kapital är inte avhängigt av vem som äger produktionsmedlen för att fungera i en marknadsekonomi. Det är däremot människor som vill investera i andras företag. Att investera i någons företag är att förvänta sig att bara för att man råkar äga pengar så har man rätt till en andel av mervärdet arbetare skapar i det företaget. Jag tycker som sagt inte att det är rätt att ta det mervärde någon annan skapat. 

16. Hur hanteras förluster i demokratiskt styrda företag? a) arbetare beslutar demokratiskt att skjuta till med egna medel/obetalt arbete b) Lån c) Konkurs d) Andra demokratiska enheter, tex underleverantörer, kan frivilligt välja att stötta verksamheten. Om verksamheten är samhällsnyttig kan samhället besluta att bidra e) Fondering av överskott 

17. Måste revolutionen vara våldsam? I en fungerande demokrati, Nej. Där kan majoriteten helt enkelt besluta att utöka den demokratiska makten. Kan en majoritet inte fatta det beslutet, då är det ingen demokrati och då kan våld behöva användas för att återupprätta demokrati.

18. Hur klarar kristna kommunister av att kombinera tro och historisk materialism? Ingen aning. 

19. Kan kommunister vara nationalister? Förmodligen. Lokala och globala lojaliteter uppstår mellan olika människor som har gemensamma intressen och fattar gemensamma beslut. 

20. Varför har kommunistiska revolutioner lett till diktatur? De tidigare kommunistiska revolutionerna har ersatt diktaturer utan ambitioner till eller traditioner av demokrati. En våldsam revolution var behövts för att störta våldsamma regimer, vilket i sin tur lett till våldsamma motsättningar. För att behålla kontrollen har kommunisterna/socialisterna använt vad de kanske tänkte sig var temporärt ett förtryck av kontrarevolutionärer, vilket ledde till diktaturer. Vi har en tradition av demokrati och medbestämmande, vi har en ambition att omedelbart ge alla fullt medbestämmande i alla frågor som berör dem och vi vill inte använda våld. Avskaffas staten kan eventuella diktaturer bara bli lokala och folk kan rösta med fötterna i brist på annat. 

21. Om jag är kommunist - vilket parti skall jag rösta på i riksdagsvalet?
a) Det viktiga är inte vad du röstar på, utan att du röstar. Att folk utövar sin makt i egenskap av medborgare är i sig en förutsättning för kommunismen
b) Vänsterpartiet, om man vill utöka demokratin 

22. Hur bestäms resursprioritering i det kommunistiska samhället? Det enkla svaret är att det bestäms demokratiskt. Vi betalar skatt (baserat på vad vi konsumerar och producerar) till en lokal demokratisk enhet vi direkt kan påverka, som i sin tur beslutar om att bidra till större samarbetsprojekt av typen infrastruktur. Detta är alltså vad alla beslut kommer att 

23. Varför skall jag jobba när alla andra bara tar det jag gör? Av samma anledning som att folk jobbar i ett kapitalistiskt samhälle (där någon annan tar det du gör); du får lön. Och du får bestämma om investeringar, produktutveckling och arbetsvillkor. 

24. Om det inte finns någon stat - hur organisera demokratin? I mindre lokala enheter typ kommuner. Kommunerna kan bidra med infrastruktur och organisation om det behövs för det beslutsfattandet som i huvudsak sker av dem som påverkas av besluten; på arbetsplatser och i andra organisationer. 

NAQ (never asked questions) Frågor som borde ställts 


Hur kan du ställa så stort tilltro till demokratin efter att Hitler kom till makten demokratiskt?

Hur ska frilansar eller utför tjänstearbete kunna få inflytande över sin arbetssituation när de har flera kortvariga uppdragsgivare?

Tack för alla tänkvärda frågor. Ser nu fram emot intressanta alternativa svar och fler frågor. Uppdaterar svaren efter hand, när det dyker upp förbättringar

4 kommentarer:

 1. Några små undringar bara.

  Hur tänker du dig distributionen av medborgarlönen, alltså insamling och utdelning? Skall den ske på nationellt plan eller på lokalt kommunalt plan?

  Nästa undring hänger ihop med första.

  Hur skulle en tänkt lösningen se ut gällande resurser till infrastruktursatsningar till/ från och inom glesbygdskommuner med små resurser och var tas besluten för sådana? Jag menar i vilken organisation sker eventuella beslut att skjuta till resurser till det? Skall besluten ske ute i varje enskild kommun för att sedan samordnas? Någonstans här blir det väl ändå en organisation som måste ta hand om samordningen, eller?

  Man kan ju tänka sig att att små kommuner måste slås ihop för att bli resursstarkare, men även då kan det innebära att det uppstår statsliknande problem, dvs människor upplever att beslut tas någon annanstans, av andra människor som inte känner till de lokala förutsättningar.

  SvaraRadera
 2. I väntan på min nya artikel om socialdemokratins politiska teori kanske jag kan fresta med följande läsning:

  http://rawlsandme.blogspot.kr/2012/06/thinking-about-capitalism.html

  SvaraRadera
 3. Hej! Du minns förmodligen inte mig, jag är en vanlig liberal meningsmotståndare som babblar om frihet och marknadsekonomi och sånt. Grejen är att jag verkligen uppskattar det du skriver. Jag följde dig på Twitter och läste mycket av det du länkade till, men sedan blockade du mig. Kan inte du avblocka? Jag pysslar inte med elakt skitsnack och tror knappast att jag skulle sänka nivån i ditt flöde. Jag vill följa dig för du skriver bra saker helt enkelt.

  Hur som helst, ha det gött!

  Hälsningar Jesper Ahlin

  SvaraRadera
 4. Hej! Jag såg vad du skrev i en tråd på Andreas Berghs blogg om Jämlikhetsanden. Jag ska skriva ett inlägg till en ny hemsida för Vänsterpartiet Uppsala, som ska handla om jämlikhet. Jag tänkte skriva om kontroversen som följde på Jämlikhetsanden, du verkar ha koll. Om du skulle ha tid så skulle jag uppskatta om du kunde skicka ett mejl:
  florre.burmeister@gmail.com

  SvaraRadera